PDBot Stats

Matches

ID Host Opponent Format Comment Date
267649059 Lannynyny fpawlusz Freeform Lanny 1 week ago
267648793 Lannynyny fpawlusz Freeform Lanny 1 week ago
267648363 Lannynyny fpawlusz Freeform Lanny 1 week ago
267647877 Lannynyny fpawlusz Freeform Lanny 1 week ago
267618134 Lannynyny GosuCharlie Freeform Showdown vs. GOSUCHARLIE 1 week ago
267145143 Lannynyny fer_magic Freeform lanny Mar 17th
266730629 Lannynyny fpawlusz Freeform Mar 1st
263949220 Lannynyny fpawlusz Freeform Dec 1st
263948877 Lannynyny fpawlusz Freeform Dec 1st
263948447 Lannynyny fpawlusz Freeform Dec 1st
263947735 Lannynyny fpawlusz Freeform Dec 1st
263947467 Lannynyny fpawlusz Freeform Dec 1st
263241114 Tvtyrant Lannynyny Freeform Lanny Nov 2nd
261565704 Lannynyny Ubichee Freeform premodern semi-final Lannynyny Aug 31st
261515491 Lannynyny SteracOdPonorky Freeform Premodern vs Lannynyny Aug 29th
260970737 Tvtyrant Lannynyny Freeform tvtyrant Aug 11th
260722803 Lannynyny Ubichee Freeform Premodern League Jul 31st
260719255 ThatGuyFromFNM Lannynyny Freeform Premodern Jul 31st
260717554 Lannynyny Negator87 Freeform premodern Jul 31st
260668026 paulmaster Lannynyny Freeform _____premodern______ Jul 29th