PDBot Stats

Matches

ID Host Opponent Format Comment Date
225916411 spitkikker Schizo-Vreni Penny Dreadful PDS R3 vs spitkikker Feb 2nd
225915238 swiftwarkite2 Schizo-Vreni Penny Dreadful pd vereni Feb 2nd
225915237 Schizo-Vreni Penny Dreadful PDS R2 vs swiftwarspike Feb 2nd
225913749 Schizo-Vreni jaapjrc Penny Dreadful PDS R1 vs Schizo-Vreni Feb 2nd
225881070 bakert99 Schizo-Vreni Penny Dreadful Penny Dreadful Saturday R1 v Schizo-Vreni Feb 1st
225880197 Schizo-Vreni GamesFinkel Penny Dreadful PD Practice Feb 1st
225879039 Schizo-Vreni Penny Dreadful PDS R2 vs spitkikker Feb 1st
225661095 spitkikker Schizo-Vreni Penny Dreadful PDS R2 vs spitkikker Jan 25th
225659663 xIGotDeadx Schizo-Vreni Penny Dreadful PD vs schizo vreni Jan 25th
224918581 wizzardofoz Schizo-Vreni Penny Dreadful pd test Jan 4th
224158496 spe3 Schizo-Vreni Penny Dreadful PD R5 final vs spe3 Dec 15th
224158208 j_meka Schizo-Vreni Penny Dreadful PD R4 vs j_meka Dec 15th
224157545 Schizo-Vreni FramePerfect Penny Dreadful pds apac r3 vs Schizo-Vreni Dec 15th
224157146 Crandar Schizo-Vreni Penny Dreadful PD R2 vs Crandar Dec 14th
224054950 Esqpoe Schizo-Vreni Penny Dreadful PD League Dec 12th
224054283 Magrellos Schizo-Vreni Penny Dreadful pd LEAGUE Dec 12th
224051339 falcon1792 Schizo-Vreni Penny Dreadful pd league Dec 12th
222875332 bakert99 Schizo-Vreni Penny Dreadful Penny Dreadful Sunday QF v Schizo Nov 3rd
222873926 AdryannTheHero04 Schizo-Vreni Penny Dreadful PDS Round 3 vs Adryann Nov 3rd
222873048 lovetapsmtg Schizo-Vreni Penny Dreadful PD Round 3 vs lovetapsmtg Nov 3rd